Covid-19 maatregelen

 

Helaas lopen de besmettingen rondom het coronavirus weer flink op en hierdoor zien we ons genoodzaakt om extra maatregelen te nemen. Dit om te voorkomen dat we moeten afschalen in het aantal afspraken en echo’s. Deze maatregelen gelden vanaf 28-10-2020 en gelden voor alle verloskundigenpraktijken in onze regio.

Belangrijkste wijziging in de maatregelen:

– Partners zijn helaas alléén welkom bij controles met een echo en niet bij reguliere afspraken.
– In de bijlage vinden jullie een controle-schema. Hierin kun je zien wanneer welke afspraken plaatsvinden.

 1. Wij verzoeken iedereen vriendelijk, maar ook dringend dat iedereen die naar ons spreekuur komt een mondkapje draagt.
 2. Kom niet eerder dan 5 minuten voorafgaand aan je afspraak naar de locatie.
 3. Partners zijn welkom bij echo’s, maar helaas niet bij reguliere controles. Ook wordt en gevraagd een mondkapje te dragen.
 4. Kinderen mogen helaas niet mee komen naar de afspraak.
 5. We streven ernaar dat de afspraak maximaal 15 minuten duurt en niet langer of op geruime afstand.
 6.  Enkele controles zijn niet fysiek maar telefonisch, dit betreft de controle bij: 20 weken, 29-30, 34 weken en 38 weken. Ook infomatie over de bevalling wordt afzonderlijk van de afspraak telefonisch gegeven

We vinden het vervelend maar helaas is het noodzakelijk. We hopen op jullie begrip.

Volg ons op Facebook en/of Instagram voor actueel nieuws rondom het coronavirus.

 

Unfortunately, the infections surrounding the corona virus are rising again and we are forced to take extra measures. This is to prevent that we have to scale down in the number of appointments and ultrasounds. These measures apply from 28-10-2020 and apply to all midwifery practices in our region.

Main change in the measures:

– Partners are unfortunately only welcome at checks with an ultrasound and not at regular appointments.
– In the attachment you will find a control schedule. Here you can see when which appointments take place.

 1. We kindly request everyone, but also urgently, that everyone who comes to our consultation hour wears a face mask .
 2. Please arrive at the location no earlier than 5 minutes prior to your appointment.
 3. Partners are welcome at ultrasounds, but unfortunately not at regular check-ups. They are also asked to wear a mouth mask.
 4. Unfortunately, children are not allowed to come to the appointment.
 5. We aim for the appointment to last a maximum of 15 minutes and no longer or at a considerable distance.
 6. Some checks are not physical but by telephone, this concerns the check at: 20 weeks, 29-30, 34 weeks and 38 weeks. Information about the delivery is also provided by telephone separately from the appointment

We find it annoying but unfortunately it is necessary. We hope for your understanding. Follow us on Instagram and/or Facebook for current news about the corona virus. Of course we also try to keep you up to date with regard to the corona virus in this way.