Privacyverklaring

Verloskundig Centrum Midden Brabant, gevestigd aan Liduinahof 35, 5281 AD te Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website of de vragenlijst die je invult na aanmelding. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verloskundig Centrum Midden Brabant is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind. Dit houdt in dat alleen Verloskundig Centrum Midden Brabant bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Verloskundig Centrum Midden Brabant is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens Verloskundig Centrum Midden Brabant gebruikt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verloskundig Centrum Midden Brabant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboortedatum en namen oudere kinderen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast, mobiel)
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • Polisnummer zorgverzekering
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Medische gegevens gerelateerd aan je zwangerschap, bevalling of kraamtijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Je persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. Je gegevens geven wij alleen aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je. Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wanneer je geen ‘behandelovereenkomst’ sluit met Verloskundig Centrum Midden Brabant zal Verloskundig Centrum Midden Brabant uitdrukkelijke toestemming tot die verwerking vragen om verloskundige zorg te kunnen leveren. Dit doet Verloskundig Centrum Midden Brabant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die voortvloeit uit de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 (EPV).

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Verloskundig Centrum Midden Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van verloskundige zorg
 • Indien van toepassing te overleggen met andere ketenpartners in de geboortezorg
 • Verzenden van afspraakbevestigingen en informatieve mail
 • Je te kunnen bellen, e-mailen en/of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Verloskundig Centrum Midden Brabant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor landelijke registratiesystemen als Peridos, Praeventis, SPRN en actuele onderzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Verloskundig Centrum Midden Brabant neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verloskundig Centrum Midden Brabant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn volgends de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens: 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verloskundig Centrum Midden Brabant kan persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van landelijke registraties die op ons rust. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Verloskundig Centrum Midden Brabant een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind alleen aan andere derden met jullie nadrukkelijke toestemming.

Geboortekaartjes die je naar de praktijk stuurt, kunnen in de praktijk zichtbaar voor derden. Indien je dit niet wenst, vragen wij u dit kenbaar te maken bij het versturen van het kaartje.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De gegevens die je aan Verloskundig Centrum Midden Brabant verstrekt via de website, worden omgevormd tot een e-mail die in een beveiligde omgeving direct verstuurd wordt aan Verloskundig Centrum Midden Brabant. Deze gegevens worden dus niet opgeslagen, enkel beveiligd verzonden.

Verloskundig Centrum Midden Brabant maakt gebruik van cookies voor Google Analytics, verder worden er geen cookies gebruikt.

Verder dragen wij zorg voor de beveiliging van de website met periodieke software updates, een extra beveiligingsplug-in, dubbele factor authentificatie en beschikken we over een SSL-certificaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verloskundig Centrum Midden Brabant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@vcmb.info . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één week, op jouw verzoek.

Wanneer je Verloskundig Centrum Midden Brabant vraagt om je persoonsgegevens te wissen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval je gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’. Je kunt je toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij labelen je gegevens in dit geval als ‘niet actief’.

Verloskundig Centrum Midden Brabant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verloskundig Centrum Midden Brabant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@vcmb.info.